Korrekturläsning och språkgranskning av svenska och engelska

Vi granskar texter, dokument och manus inom ett brett ämnesfält

Vi korrigerar stavfel och interpunktion men går givetvis också mer på djupet genom att titta på ordval, frasering, meningsbyggnad samt föreslår dessutom vid behov lämpliga och relevanta ändringar till det bättre av er text. Vi kontrollerar helt enkelt att språket löper fint i alla avseenden, vilket kan innebära förbättringar och omformuleringar av texten. Allt detta görs inom alla textområden, och av språkgranskare med idiomatisk språkkänsla; det vill säga engelska texter tacklas enbart av personer med engelska som modersmål, och svenska texter av de som har svenska som första språk.

Vi tar givetvis hänsyn till kundens önskemål och eventuella direktiv för att bevara de specifika och generella kontexterna i den aktuella texten, och inte minst för att värna den personliga stilistiken.

Emellertid kan det finnas goda skäl att, å andra sidan, anlita professionell hjälp med sin text redan från början i stället för att kanske förlita sig på en engelska eller svenska författad av något online översättningsprogram eller liknande. Även om dessa verktyg förbättrats genom åren. Inte sällan överskattar också våra kunder tyvärr sina kunskaper i sitt, så att säga, andra språk, medan vi ju ofta ser uppenbara brister i de engelska (för det mesta) texter vi får in för att granska. Vi menar att det i många fall hellre kan vara motiverat såväl tidsmässigt som ekonomiskt att i stället anlita en professionell översättningsbyrå att ta hand om jobbet redan från början, det vill säga själva basöversättningen.

Nåväl, hur det än förhåller sig med den saken önskar vi under alla förhållanden alltid ha tillgång till originaltexten om nu kunden själv har översatt texten. Det underlättar vårt granskningsarbete. Tack för er förståelse!